Usluge

Paket usluga

Iznajmljivanje poslovnog i magacinskog prostora unutar kompleksa Slobodna zona "Beograd" uz sveobuhvatne komplementarne usluge

Uz iznajmljivanje poslovnog prostora na području Slobodne zone „Beograd“, nudimo i širok spektar komplementarnih usluga

Naša filozofija je da svaki zakupac treba da ima sve što mu je potrebno za uspešno poslovanje. Kompanija Slobodna zona „Beograd“ nudi paket usluga za sve naše korisike, a ukoliko zakupac ima specifične zahteve ili potrebe za uslugom koja se ne nalazi u detaljnom spisku ponuđenih usluga, slobodno nas kontaktirajte. Naš sektor komercijale je tu da pruži podršku i razmotri mogućnost pružanja dodatnih usluga koje će zadovoljiti specifične potrebe zakupca.
Vaše zadovoljstvo i uspeh su nam prioritet, stoga smo odlučni u pružanju sveobuhvatne podrške i obezbeđivanju svih potrebnih usluga za vaše poslovanje.

I grupa usluga

Redovno održavanje zajedničke infrastrukture

Sa severne strane kompleks Slobodna zona Beograd se graniči sa rekom Dunav.

Uređenje Dunavske obale izvedeno je izgrađenom obaloutvrdom dužine 370,24 m, od (km 1.165 + 713,20) do (km 1.165 + 342,96).

Obaloutvrda je uređena kao kosa obala koja je preko prizmi od bačenog kamena fundirana na podlozi od peska u koritu reke.  Obala, kosine i bankina izrađeni su od blokova dimenzija 40 x 25 x 20 cm. Duž obale, po kosinama, nalaze se stepeništa širine 3 m na osovinskom rastojanju od 30 m. Za privez brodova predviđene su upuštene bitve na rastojanju od 30 m. Ukupan broj parova bitvi je 11. Osnovna namena podignute obaloutvrde je zaštita objekata i infrastrukture kompleksa Slobodne zone Beograd sa kompletno ravnim terenom.

Redovno sprovodimo održavanje i sanaciju ulica unutar naše zone kako bismo osigurali sigurno i udobno kretanje vozila i ljudi koji dolaze u našu kompaniju.

Prilaz Slobodnoj zoni Beograd je sa Dunavske ulice, preko Istočne saobraćajnice. Istočna saobraćajnica predstavlja obodnu saobraćajnicu na koju se priključuje mreža internih saobraćajnica u samoj Slobodnoj zoni Beograd. Centralna ulica prolazi kroz sredinu Slobodne zone Beograd i vezana je sa Istočnom saobraćajnicom preko glavnog ulaza. Prostire se u pravcu istok-zapad, do zapadne strane zone. Ova ulica ima interni naziv II Nova. Parałeleno sa II Novom, sa jedne strane, i Dunavom, sa druge strane, je ulica I Nova.

Veza I Nove i II Nove ulice ostvarena je ulicom VI Nova, koja zajedno sa njima i delom Istočne saobraćajnice čini prsten koji omogućava funkcionalniji i efikasniji transport i istovremeno predstavlja protivpožarni put. Ulice I Nova I II Nova su saobraćajnice širine 9 m, sa trotoarima i rigolama za odvod atmosferske vode. Poprečne veze ostvaruju se poprečnim ulicama širine 6 m.

Ukupna dužina ulica je 1.200 m.

Područje Slobodne zone Beograd snabdeva se vodom preko rezervoara “Pionir” i crpne stanice “Tašmajdan”. Interna vodovodna mreža u Slobodnoj zoni Beograd vezana je za ceovod u Istočnoj saobraćajnici. Primarna odvodna mreža je u najvećem delu kompleksa postavljena prstenasto, a trase cevovoda su vodjene ispod troatora i zelenih površina. Sekundarnu vodovodnu mrežu čine bočni ogranci cevovoda čija je namena da se obezbedi priključivanje objekata na vodovodnu mrežu.

Na kompletnom području Slobodne zone Beograd postoji rešeno prikupljanje atmosferske vode izgrađenom mrežom kišne kanalizacije. U istočnoj saobraćajnici postoji kišni kolektor, a primarni kanali kišne kanalizacije su projektovani u kolovozu saobraćajnice. Kišna kanalizacija izgrađena je cevima od tvrdog PVC za uličnu kanalizaciju. Na mestima skretanja i na mestima priključenja postavljeni su šahtovi od armiranog betona.

Kontinuirano vršimo održavanje vodovodne i kanalizacione mreže unutar naše zone kako bismo osigurali pouzdan i efikasan protok vode i upravljanje otpadnim vodama za naše zakupce.

Pažljivo održavamo trafo stanice i osnovne kablovske sisteme kako bismo osigurali stabilno, sigurno i neprekidno snabdevanje električnom energijom naših magacinskih prostora i sprečili potencijalne prekide u radu. U Kompleksu Slobodne zone Beograd nalaze se dve trafo-stanice. Obe trafo-stanice napravljene su kao tipski objekti od armirano-betonskih elemenata, glatkih spoljnih i unutrašnjih površina, kako bi se obezbedila vodonepropustljivost i otpornost na uticaj mraza. Trafostanice su izgrađene po projektu koji je, sa arhitektonsko-građevinskog stanovišta i stanovišta uređenja okoline objekta, u potpunosti zadovoljio sve uslove koji su u skladu sa preporukama JP „Elektrodistribucija — Beograd“ propisanim za objekat trafostanica. Pored toga, samo postavljanje i izgradnja trafostanica je bila uslovljena elektroenergetskom saglasnošću JP „Elektrodistribucija — Beograd. Veza trafostanica i objekata izvedena je kablovskim vodovima, odgovarajućeg preseka i broja žila, do razvodnih ormana. Celokupna instalacija jake struje izvedena je sa provodnicima tipa PPOO-Y i PP-Y. Sav materijal i oprema su izvedeni u skladu sa važećim standardima i propisima. Kablovi su položeni u kabovske trase, određene za njih prilikom izgradnje objekata, a radovi postavljanja kablova su izvedeni u skladu sa projektnom dokumentacijom, uz stalni stručni nadzor.Na lokaciji Slobodna zona Beograd postoji instalacija TNG za snebdevanje naših korisnika. Projekat izgradnje instalacija TNG, podzemnog rezervoara i razvodnog gasovoda je urađen u skladu sa najvišim standardima struke i bezbednosti.

Redovno održavamo gasnu stanicu i instalacije kako bismo osigurali bezbednost i pouzdanost snabdevanja gasom naših zakupaca.

Korisnici na području Slobodne zone Beograd imaju mogućnost snabdevanja toplotnom energijom iz jedinstvenog sistema grejanja.

Toplovodnu mrežu čine toplotni izvori, magistralni toplovod i priključci na toplotne izvore i toplovodnu mrežu.

Toplotni izvor za snabdevanje toplotnom energijom je kontejnerska kotlarnica koja radi na temperuturnom režimu 150/750C i NP 25. Kontejnerska kotlarnica je smeštena u ograđenom kompleksu Slobodne zone Beograd. Magistralni toplovod je podzemni i urađen je u skladu sa uslovima i saglasnostima dobijenim od JKP „Beogradske elektrane”.

Snabdevanje toplotnom energijom definisano je Ugovorom o prodaji toplotne energije, između prodavca JKP „Beogradske elektrane” i tarifnog kopca Kompanije Slobodna zona „Beograd”. Kontinuirano pratimo stanje toplovoda i toplovodne mreže u okviru Kompleksa Slobodne zone kako bismo osiguraliefikasnost sistema grejanja za naše klijente.

Komunikacijske usluge i komforno obezbeđivanje korišćenja ove vrste saobraćaja za korisnike kompleksa Slobodne zone Beograd omogućeno je kompletno izgrađenom TT kanalizacijom. Interna kablovska mreža i spoljna TT kablovska kanalizacija rađene su u skladu sa potrebama korisnika. U ovom stepenu razvoja IT tehnologije postojeća infrastruktura daleko prevazilazi današnje potrebe i pruža mogućnost mnogostrukog povećanja kapaciteta usluga. Danas se u kablovskoj TT kanalizaciji nalazi kablovksa mreža svih prisutnih operatera koji pružaju usluge korisnicima unutar Kompleksa Slobodne zone Beograd.  

Redovno obavljamo pranje i čišćenje ulica unutar naše zone kako bismo održali higijenu i estetski izgled prostora za naše zakupce.

Spoljna rasveta obuhvata:

  • Osvetljenje ograde kompleksa
  • Osvetljenje centralnog dela Slobodne zone Beograd

Sva spoljna rasveta se napaja iz razvodnog ormana spoljne rasvete, a svi stubovi rasvete imaju standardno utemeljenje. Kompanija redovno održava spoljnu rasvetu i na svim stubovima su sijalice ili reflektori propisane snage, kako bi vidljivost unutar kompleksa bila dobra čak i tokom nepovoljnih vremenskih prilika, a sve u cilju obezbeđivanja sigurnosti i bezbednosti za sve naše zakupce.

Poštujući sve sanitarne preporuke, redovno sprovodimo deratizaciju i dezinsekciju kako bismo održali higijenu i sprečili prisustvo štetočina u našim magacinskim prostorima. Posebno vodimo računa da usluge preventivne dezinsekcije budu obavljene u periodu proleća i jeseni, kada su aktivnosti insekata na najvišem nivou. Naravno, vodimo računa da se sprovode i kurativne deratizacije i dezinsekcije, kada za to ima potrebe. Redovnim sprovođenjem deratizacije i dezinfekcije,  osiguravamo ne samo bezbednost robe i proizvoda na prostoru Slobodne zone Beograd, već i zdravlje naših zakupaca.

 

Oko kompleksa Slobodne zone Beograd urađena je matalna ograda radi obezbeđenja kompleksa.

Ograda se sastoji iz:

  • arhitektonsko-gradevinskog objekta i
  • spoljne rasvete duž cele ograde i kapija.

Ograda oko kompleksa Slobodne zone Beograd je metalna, visine 2.115 mm mereno od kote terena sa stubovima, sa međurazmakom od 2,7 m. Stubovi ograde postavljeni su na armirano betonske temelje, dimenzija 40 x 40 x 60 cm, odnosno 60 x 110 x 80 cm na mestima postavljanja stubova rasvete. Svi delovi ograde su međusobno zavareni zbog uzemljenja ograde, zbog bezbednosti kompleksa. Na ulasku u Kompleks je kolska kapija širine 13,00 m, kao i pešačka širine 2,00 m. Osvetljenje ograde je takvo da zadovolji potrebe kontrole i u veoma nepovojnim vremenskim uslovima.

Na kompleksu Slobodne zone Beograd postoji organizovano odlaganje, skupljanje i transport čvrstog otpada.

U vlasništvu Kompanije Slobodna zona „Beograd“ je 25 kontejnera koji su, u skladu sa potrebama, pravilno raspoređeni na celoj lokaciji Slobodne zone Beograd. Najveći broj kontejnera je pod metalnom nadstrešnicom. Odvoženje čvrstog otpada sa lokacije Slobodna zona Beograd regulisano je Ugovorom koji je Kompanija Slobodna zona “Beograd” potpisala sa JKP „Gradska čistoća Beograd”. Ugovorom je regulisano da se transport čvrstog otpada vrši tri puta nedeljno, vozilima gradske čistoća.

 

 

Redovno održavamo zelene površine unutar našeg područja, uključujući košenje trave, održavanje zelenog rastinja, orezivanja žbunja i niskog rastinja, jesenjeg otklanjanje i odnošenje opalog lišća i grančica, kao i redovno potkresivanje dotrajalih grana, a sve u cilju stavaranja bezbednog, prijatnog i estetski privlačnog okruženja naše Zone. Trudimo se da uspešno ispunimo sve sezonske zadatke čišćenja i održavanja zelenila na zadovoljstvo naših korisnika.  

Na prostoru Slobodne zone Beograd postoje četiri uređena otvorena parkinga sa tačno projektovanim brojem parking mesta za korisnike zone. Dva parkinga, najveća po kapacitetu, nalaze se između interne saobraćajnice I Nova I Dunava. Projektovano je da se na ovim parkinzima može smestiti maksimalno 208 vozila. Postoje još dva uređena  parkinga, kapaciteta 33, odnosno  13 parking mesta.

Osim ulica i parkinga, našu saobraćajnu infrastrukturu čine još i manipulativni platoi. Oni povezuju objekte međusobno, kao i objekte sa mrežom ulica. Širina manipulativnih platoa je različita I kreće se od 7 do 15 m. Namena ovih uređenih saobraćajnih površina je utovar i istovar robe u objekte korisnika i, po pravilu su namenjeni za teretna vozila.

Mi se brinemo o održavanju parkinga kako bismo obezbedili dovoljno mesta za parkiranje naših zakupaca i posetilaca, kao i za sve manipualtivne platoe unutar našeg Kompleksa.

II grupa usluga

Zajedničke usluge

Naša kompanija Slobodna Zona Beograd omogućava svim svojim korisnicima na prostoru Slobodne zone Beograd uslugu fizičko-tehničkog obezbeđenja i to 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Profesionalno obučeno ljudstvo, u skladu sa pravilima struke vrši kontrolu pristupa objektima kao i kompleksa u celini, čime se pruža kompletna zaštita objekata i imovine. Ovo vrsta usluga osigurava da sve naše zakupce magacinskih, skladišnih i poslovnih prostora štitimo od neovlašćenog pristupa trećih iica i potencijalnih bezbednosnih pretnji.

Pored kontinuiranog fizičko-tehničkog obezbeđenja, Kompanija Slobodna zona obezbeđuje svojim korisnicima i dodatni nadzor i tokom noćnih sati, u danima vikenda i praznika. Ovaj nadzor se povremeno vrši i u širem okruženju ograđenog prostora, kao i sa obale Dunava. Sve ovo radimo kako bismo zaštitili naše klijente, njihovo poslovanje i imovinu, odnosno kako bismo osigurali apsolutnu sigurnost i bezbednost našeg područja.

Bezbednost naših zakupaca i njihove imovine je naš prioritet. Stoga smo implementirali sveobuhvatne mere protivpožarne zaštite koje uključuju sistem detekcije požara, alarme, vatrogasne aparate i obučeno osoblje kako bismo brzo i efikasno reagovali u slučaju požara.

Naša kompanija osigurava stalno prisustvo zaposlenih lica Kompanije Slobodna Zona Beograd na području Slobodne Zone Beograd. Ovo nam omogućava da budemo brzo dostupni za podršku, upravljanje hitnim situacijama i pružanje neophodne pomoći našim zakupcima.

U cilju pružanja neprekidne usluge i zaštite, naši zaposleni iz Kompanije Slobodna Zona Beograd dežuraju na teritoriji Slobodne Zone Beograd čak i tokom praznika i neradnih dana. Ovo osigurava kontinuitet rada i sigurnosti za naše zakupce.

III grupa usluga

Jednošalterski sistem

Naša kompanija pruža uslugu obrade podataka za naplatu komunalnih usluga, što uključuje objedinjenu naplatu različitih komunalnih usluga. Ovaj proces omogućava našim klijentima da efikasno upravljaju naplatom i obezbede transparentnost u plaćanju komunalnih usluga.

U okviru naše ponude usluga, vršimo izradu nalepnica za parking i propusnica. Nalepnice za parking omogućavaju kontrolu pristupa i regulisanje parkiranja na određenim lokacijama, dok propusnice omogućavaju autorizovan pristup određenim područjima ili objektima.

Tražite magacinski prostor u centru Beograda?