Preduzeće szb

Preduzeće za posredovanje u prometu, gazdovanje i plasman nepokretne imovine Slobodne zone „Beograd“ a.d.

Viline vode bb, Beograd

MB 07771398

SKUPŠTINA AKCIONARA

Dan upućivanja – slanja poziva – datum objave: 24.05.2024.godine

Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara Društva sa propisanim formularima punomoćja

1. Odluka o sazivanju i objavi poziva za redovnu sednicu skupštine društva

2. Punomoćje

3. Formular za glasanje u odsustvu