slobodna zona beograd slobodna zona beograd slobodna zona beograd

Kompanija Slobodna zona „Beograd“ a.d.
Datum: 24.05.2018.godine - poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara sa kompletnim materijalom za sednicu.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Kompanija SZB - za 25.06.2018.g. možete preuzeti ovde.
Tačka 1 - Predlog odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara - Kompanija SZB možete preuzeti ovde.
Tačka 2 - Kompanija SZB - Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara od 26.06.2017. možete preuzeti ovde.
Tačka 3.1. - Predlog odluke o usvajanju Finan. izveštaja za 2017.g. - Kompanija SZB možete preuzeti ovde.
Tačka 3.2. - KSZB SAS Mišljenje revizora 2017. možete preuzeti ovde.
Tačka 3.2. - Predlog odluke o usvajanju mišljenja ovlašćenog revizora - Kompanija SZB možete preuzeti ovde.
Tačka 3.3. - Izveštaj o poslovanju Društva za 2017. - Kompanija SZB možete preuzeti ovde.
Tačka 3.3. - Predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2017. - Kompanija SZB možete preuzeti ovde.
Tačka 3.4. - Predlog odluke o pokriću gubitka za 2017. - Kompanija SZB možete preuzeti ovde.
Tačka 4.1. - Predlog odluke o izboru revizora za 2018. - Kompanija SZB možete preuzeti ovde.
Tačka 5.1. - Predlog odluke o razrešenju - prestanku mandata direktora Kompanije SZB možete preuzeti ovde.
Tačka 5.2. - Predlog odluke o izboru direktora Kompanije SZB možete preuzeti ovde.
Punomoćje - Kompanija SZB - za 25.06.2018.g. možete preuzeti ovde.
Formular za glasanje u odsustvu - za 25.06.2018.g. Kompanija SZB možete preuzeti ovde.